2024 Texas ARML Team


Amogh Akella
Kevin Chen - Gold
William Chen
Gloria Chi
Ryan Chin - Silver Captain
Jiya Dani
William Du
Aaron Fan
Darren Han - Gold
Nolan Jiang
Alex Jun - Gold
Yunwoo Kim - Bronze Captain
Jaeho Lee
Andrew Li - Gold
Evelyn Li
Jason Li
Xinyi Li
Justin Liu
Katherine Liu - Gold Admiral
Nathan Liu
Guanjie (Tony) Lu
Nancy Lu
Krithik Manoharan
Eric Min
Rohan Pavuluri
Tarun Rapaka
Andrew Shen - Gold
James Stewart
Alex Sun - Gold
Le Yi (Drake) Tan
Ryan Tang
Richard Wang
Vincent Wang - Gold
Chloe Weng
Elaine Wu
Emma Wu
Elena Xiao
Justin Yu
Leo Yu - Gold
Eric Zang
Jerry Zhang - Gold
Eileen Zhao
Michael Zhao - Gold
Raymond Zhao - Gold
Roger Zhen - Gold
Lerchen Zhong - Gold
Aaron Zhou - Gold


Back to the main page.